• String Quartet No.1(2014)

   Chamber Music
  • Kaoru Kondo (violin1)/Satoshi Morioka (violin 2)/Hironori Nakamura (viola)/Wataru Kondo (cello)

  • Duration - 28:34

  • I.Encounter 6'

  • II.Phosphorescent Sea 8'

  • III.Metamorphosis 7'

  • IV.Other World 8'